STATUTEN VAN HET KERKGENOOTSCHAP "CHRISTENGEMEENTE BODEGRAVEN"

Artikel 1 - NAAM EN ZETEL

De naam van het kerkgenootschap is: "Christengemeente Bodegraven"
Het kerkgenootschap, in deze statuten aangeduid met zowel "vereniging" als "gemeente", is opgericht op 1 maart tweeduizend vijftien.

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 - GRONDSLAG

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de Bijbel als het enig geïnspireerde gezaghebbende Woord van God. Deze grondslag is verwoord in de geloofsbelijdenis van de Christengemeente Bodegraven.

Artikel 3 - DOELSTELLINGEN

De gemeente stelt zich ten doel om:

met alle gemeenteleden samen gestalte te geven aan het lichaam van Christus tot eer van God in Bodegraven en omgeving;

het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen en te verbreiden.

De gemeente wil deze doelen onder meer bereiken door:

de prediking van het Woord van God;

het verzorgen van samenkomsten, waarbij regelmatig het avondmaal gevierd wordt;

Bijbelstudie- en gebedsgroepen;

kinder- en jeugdwerk;

evangelisatie en zendingswerk;

het omzien naar elkaar;

pastorale zorg.

Artikel 4 - LEDEN

Als leden van de gemeente worden toegelaten, zij die zich daartoe aanmelden en voldoen aan de volgende voorwaarden:

Overeenkomstig de Bijbel wedergeboren zijn;

Blijk geven van een positief christelijke levenswandel;

De statuten en het huishoudelijk regelement van de gemeente volledig onderschrijven en zich bereid verklaren zowel in geestelijk als in materieel opzicht medeverantwoordelijkheid te dragen;

Tenminste de leeftijd des onderscheids hebben.

Het lidmaatschap van de gemeente vervalt:

Door overlijden;

Door (schriftelijk) bedanken;

Door vertrek naar een andere gemeente;

Door uitsluiting.

Criteria voor toelating, bedanken en uitsluiting worden in het huishoudelijk reglement omschreven.

Artikel 5 - SCHORSING

Leden, die handelen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden geschorst.
Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit in kennis met opgave van redenen.
Het bestuur stelt de periode vast gedurende welke het lid is geschorst.

Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien.

BESTUUR EN BESTUURSFUNCTIES

Artikel 6 - HET BESTUUR VAN DE GEMEENTE: DE RAAD

De gemeente kent het ambt van oudste. Oudsten vormen gezamenlijk de Raad der gemeente, hierna te vernoemen: de Raad.

Als lid van de Raad komen alleen mannen in aanmerking, die lid van de gemeente zijn, de doop op hun geloof hebben ondergaan en voldoen aan het gestelde in Titus 1:5-9 en 1 Timotheüs 3:1-13.

Oudsten worden door de gemeente aangesteld voor een bepaalde periode. Na deze periode is herbevestiging mogelijk.

De Raad is in de eerste plaats belast met de herderlijke zorg en daarnaast met de behartiging van de zakelijke aangelegenheden van de gemeente.

De Raad behartigt alle zaken van de gemeente, voert de besluiten uit van de gemeentevergadering en beheert haar goederen.

De Raad is, mits met goedkeuring van de gemeentevergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van een goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

De gemeente wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad alsmede door de voorzitter en secretaris gezamenlijk.

Alles wat verder nodig is voor het aanstellen van oudsten en het functioneren van de Raad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 7 - DE GEMEENTEVERGADERING

Tenminste tweemaal per jaar wordt schriftelijk een gemeentevergadering bijeengeroepen, waarvan eenmaal als jaarvergadering. In deze vergaderingen legt de Raad verantwoording af van zijn daden van bestuur en beheer.

Verder roept de Raad een gemeentevergadering bijeen zo vaak als nodig wordt geacht.

Indien tenminste één-derde der leden met duidelijk omschreven reden kenbaar heeft gemaakt een gemeentevergadering te willen houden, dan wordt door de Raad binnen dertig dagen een gemeentevergadering bijeengeroepen.

Alles wat verder nodig is voor het bijeenroepen en houden van een gemeentevergadering wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Al hetgeen betrekking heeft op het functioneren van de gemeente kan nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

Artikel 9 - STATUTENWIJZIGING

Tot wijziging van de statuten kan in een gemeentevergadering worden besloten met meerderheid van stemmen, gelijk aan twee/derde van het totaal aantal ingeschreven leden. Tot een dergelijke gemeentevergadering moet ten minste veertien dagen van te voren schriftelijk worden opgeroepen. Bij deze oproep dient een afschrift van de voorgestelde wijziging(en) te worden gevoegd. Indien in de gemeentevergadering het totaal aantal uit te brengen stemmen minder is dan twee/derde van het aantal ingeschreven leden, dient een tweede vergadering binnen twee maanden na de eerste te worden uitgeschreven. In deze tweede vergadering wordt besloten met een meerderheid van stemmen gelijk aan twee/derde van het totaal uitgebrachte stemmen.

Artikel 10 - ONTBINDING

De gemeente kan worden ontbonden indien tenminste drie/vierde van het totaal aantal leden daartoe besluit in een speciaal daartoe bijeengeroepen gemeentevergadering.

Is in deze gemeentevergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt een tweede vergadering belegd, waartoe alle leden schriftelijk worden opgeroepen. Op deze vergadering worden besluiten genomen met drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Op dezelfde wijze zal besloten worden, wat de gemeente zal doen met eventueel aanwezige baten, die op dat moment in het bezit zijn van de gemeente.

Opgemaakt te Bodegraven op 18 maart 2015