HUISHOUDELIJK REGLEMENT Christengemeente "De Bron" Bodegraven

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

statuten: de statuten van Christengemeente De Bron Bodegraven

gemeente: kerkgenootschap Christengemeente De Bron Bodegraven

LEDEN

Artikel 2 Aanmelding

Aanmelding als lid geschiedt door het invullen en ondertekenen van een door het secretariaat ter beschikking gesteld formulier.

De raad besluit over toelating als lid op basis van het in lid 1 bedoelde formulier en op basis van een persoonlijk gesprek met degene die zich als lid heeft aangemeld.

Artikel 3 Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Artikel 4 Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap

Alle ingeschreven leden hebben stemrecht in de ledenvergadering, uitgezonderd geschorste leden.

Indien leden door ziekte of andere redenen verhinderd zijn een vergadering bij te wonen, kunnen zij hun mening over de op de vergadering te behandelen onderwerpen schriftelijk bij de secretaris kenbaar maken. Ook mogen de leden zich laten vertegenwoordigen door medelidmaten indien voor de aanvang van de vergadering dit verzoek schriftelijk ondertekend bij de secretaris is ingediend. De vertegenwoordiging geldt slechts voor de op de agenda genoemde onderwerpen. Ieder lid is gerechtigd ten hoogste één ander lid te vertegenwoordigen.

Ieder lid heeft het recht om uiterlijk tot twee weken vóór de vastgestelde datum van een ledenvergadering schriftelijk agendapunten in te dienen bij de raad.

Ieder lid heeft het recht zaken ter bespreking voor te leggen aan de raad.

Van leden wordt verwacht, dat zij zich van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeente, zowel in geestelijke als in materiële zin, bewust zijn. Deze verantwoordelijkheid uit zich onder andere in:

hulp- en dienstbetoon binnen de gemeente;

bijdrage in de financiële en/of materiële behoeften van de gemeente.

Artikel 5 Uitsluiting

Schorsing kan door de raad worden omgezet in uitsluiting.

Het lidmaatschap kan worden beëindigd indien het lid nauwelijks blijk geeft van enige betrokkenheid bij de gemeente, bijvoorbeeld door:

zich bij een ander kerkgenootschap als lid aan te melden of zich anderszins aan te sluiten;

zonder aannemelijke verklaring gedurende ten minste drie maanden aan geen enkele gemeenteactiviteit deel te nemen.

RAAD

Artikel 6 Samenstelling en ambtstermijn

De raad bestaat uit minstens drie leden. Uitbreiding van dit aantal is mogelijk; het zetelaantal wordt door de raad voorafgaand aan iedere raadsverkiezing vastgesteld, met dien verstande dat het aantal raadszetels altijd oneven is.

De raad kiest uit zijn midden een voorzitter, en indien nodig één of meer plaatsvervangend voorzitter(s).

De ambtstermijn van raadsleden bedraagt vier jaar. Na twee jaar van elke zittingsperiode treedt de helft van de raadsleden af volgens een door de raad tevoren opgesteld rooster van aftreden.

Het raadslidmaatschap vervalt

indien daartoe wordt besloten tijdens een ledenvergadering;

indien het lidmaatschap van de gemeente vervalt of het lidmaat wordt geschorst.

Artikel 7 Bevoegdheden

De raad bestuurt en beheert alle eigendommen van de gemeente. Onverminderd zijn verantwoordelijkheid aan de ledenvergadering heeft de raad het recht alle handelingen te verrichten of na te laten die hij van belang acht voor het goed besturen en beheren.

De raad dient zorgvuldig om te gaan met hetgeen hem in vertrouwen wordt medegedeeld.

De raad heeft ambtshalve toegang tot en draagt verantwoordelijkheid voor alle activiteiten van en namens de gemeente.

De raad kan commissies in het leven roepen die hij voor enige taak van dienst in de gemeente nodig acht. Voor deze commissies ontwerpt hij ook de regelingen volgens welke deze hun taken moeten vervullen.

Artikel 8 Raadsvergaderingen

De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor het opstellen van de agenda en eventuele bijlagen. Ten minste zeven dagen vóór elke vergadering ontvangen de raadsleden de agenda.

Alle besluiten dienen te worden genomen met meerderheid van stemmen.

Alle besluiten worden aan de gemeente kenbaar gemaakt.

Alle stemmingen geschieden mondeling.

De raad vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht.

Raadsverkiezing

Artikel 9

De raad bepaalt de datum van de verkiezing, welke bij voorkeur tijdens een vergadering plaatsvindt. De datum van de verkiezing ligt niet eerder dan vier weken en niet later dan twee weken voor de afloop van de ambtsperiode van de aftredende raadsleden.

De secretaris doet van een en ander mededeling aan de leden. Tussen het doen van deze mededeling en de datum waarop de verkiezing wordt gehouden, liggen ten minste twaalf weken.

Artikel 10 Kandidaatstelling

Voordat de leden opgeroepen worden kandidaten voor te dragen, zullen de leden gewezen worden op de kwalificaties voor oudsten en het gestelde daarover in de statuten en dit reglement.

Tot uiterlijk acht weken voor de verkiezingsdatum kunnen leden kandidaten voordragen bij de raad.

De raad onderzoekt of de beoogde kandidaten voldoen aan het gestelde in de statuten en dit reglement en of de beoogde kandidaten zich verkiesbaar willen stellen.

Binnen twee weken nadat de in lid 3 bedoelde termijn is verstreken stelt de raad een voorlopige kandidatenlijst op en stelt de kiesgerechtigden in staat bezwaar tegen de voorlopige kandidaatstelling bij de raad in te dienen. De raad beslist over ingekomen bezwaren.

De kandidatenlijst kan niet twee of meer leden bevatten die bloed- of aanverwant zijn tot en met de tweede graad zijlinie of leden die bloed- of aanverwant zijn tot en met de tweede graad zijlinie van aanblijvende raadsleden.

Indien twee of meer kandidaten zijn voorgedragen die op grond van lid 5 niet tegelijk kandidaat kunnen worden gesteld, overlegt de raad met desbetreffende kandidaten welke kandidaten zich willen terugtrekken. Indien desondanks de kandidatenlijst niet voldoet aan het gestelde in lid 5 bepaalt het lot welke beoogde kandidaten afvallen.

Uiterlijk vier weken voor de verkiezingsdatum stelt de raad de kandidatenlijst vast en maakt deze aan de kiesgerechtigden bekend.

Artikel 11

Indien niet meer kandidaten zijn gesteld dan zetels in de raad zijn te vervullen, vindt geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.

Indien het totale aantal gestelde kandidaten kleiner is dan het aantal verkiesbare zetels, vindt uiterlijk zes maanden na de verkiezingsdatum een tussentijdse verkiezing voor de onbezette zetels plaats.

Indien gedurende een zittingsperiode een raadszetel vrijkomt, vindt binnen zes maanden na het vrijkomen van de zetel een tussentijdse verkiezing plaats, tenzij binnen negen maanden na het vrijkomen van de zetel een reguliere verkiezing plaatsvindt.

In afwijking van artikel 6, lid 3 treedt een bij een tussentijdse verkiezing verkozen raadslid aan voor de periode gelijk aan de resterende zittingstermijn behorende bij de vacante zetel.

Artikel 12 Verkiezing

De verkiezing van raadsleden geschiedt bij schriftelijke stemming.

Iedere kiesgerechtigde brengt evenveel stemmen uit als het aantal verkiesbare raadszetels, met dien verstande dat hij per kandidaat slechts één stem kan uitbrengen.

Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen hebben gekregen. Indien voor de laatste te bezetten zetel(s) meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen hebben gekregen, beslist het lot.

Artikel 15 is onverminderd van toepassing.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een raadslid, wie tevens als voorzitter optreedt, de secretaris en de penningmeester.

De secretaris en penningmeester zijn leden, die belast zijn met algemene en financiële administratie van de gemeente. Alle leden die minstens één jaar lid zijn, uitgezonderd raadsleden, komen in aanmerking voor deze functies.

Werkzaamheden van de secretaris:

algemene administratie en correspondentie;

notuleren van raads- en ledenvergaderingen;

versturen van uitnodigingen en agenda's.

Werkzaamheden van de penningmeester:

beheer van de financiën

financiële administratie en verslaggeving;

het opmaken van een financieel jaarverslag ten behoeve van de ledenvergadering;

het opstellen van een jaarlijkse begroting.

De raad benoemt en ontslaat de secretaris en penningmeester. De reguliere benoemingstermijn bedraagt vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging.

Voor de functie van secretaris en penningmeester draagt de raad een kandidaat voor en stelt de leden in staat bezwaar tegen de voorgenomen benoeming in te dienen gedurende zes weken alvorens tot benoeming over te gaan.

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 14 Ledenvergaderingen

Ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad of diens vervanger of een door de raad aangewezen lid.

De aankondiging van ledenvergaderingen geschiedt tenminste vier weken vóór de ledenvergadering.

De secretaris verstuurt de schriftelijke uitnodiging en agenda uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de ledenvergadering aan de leden.

Artikel 15 Stemmingen

Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben ieder één stem.

Alle stemmingen geschieden schriftelijk en anoniem.

Een stemgerechtigde die niet bij een vergadering aanwezig kan zijn, kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht geven tot het uitbrengen van zijn stem door het volledig invullen en ondertekenen van een bij het secretariaat verkrijgbaar formulier. De volmacht geldt slechts voor één (aangegeven) vergadering en kan slechts worden uitgebracht na het tonen van het volmachtsformulier aan het stembureau voor aanvang van de stemming. Een gemachtigde mag niet meer dan twee volmachtsstemmen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

In voorkomende gevallen wordt op diens verzoek aan een kiesgerechtigde een gewaarmerkt stembiljet gezonden of persoonlijk overhandigd door de secretaris, evenals aanwijzingen hoe hij het stembiljet kan retourneren. Dit verzoek dient uiterlijk twee weken voor de verkiezingsdatum bij de secretaris te zijn binnengekomen. Kiesgerechtigden die een verzoek tot stemmen per post hebben ingediend, kunnen op de verkiezingsdag niet in persoon of bij volmacht hun stem uitbrengen.

Stemmingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een stembureau dat wordt gevormd door de voorzitter van de vergadering en twee op de vergadering aanwezige leden die niet tot de raad behoren.

De uitslag van stemmingen wordt vastgesteld door het stembureau.

Stembiljetten zijn gewaarmerkt en bevatten de te verkiezen opties of kandidaten, elk voorafgegaan door een keuzevak.

Indien een kiesgerechtigde een vergissing maakt bij het invullen van het stembiljet wordt hem direct een vervangend stembiljet uitgereikt door het stembureau.

Geldig zijn de stembiljetten waarop het vereiste aantal keuzevakken (afhankelijk van de stemming) geheel of gedeeltelijk is ingekleurd.

Blanco zijn de stembiljetten waarop geen enkel keuzevak geheel of gedeeltelijk is ingekleurd en waarop geen enkele andere aantekening is gemaakt.

Niet geldig zijn de stembiljetten die niet blanco zijn en:

waarop meer of minder dan het vereiste aantal keuzevakken geheel of gedeeltelijk is ingekleurd.

die aantekeningen bevatten die de stemgerechtigde zouden kunnen identificeren.

Stembiljetten die na de aanvang van de stemming per post worden ontvangen zijn ongeldig.

Tijdens stemmingen gebruikte stembiljetten worden door de secretaris in een verzegelde verpakking ten minste drie maanden na afloop van de stemming bewaard.

Artikel 16 Besluitvorming

Besluiten worden aangenomen met meerderheid der stemmen.

Voor de volgende besluiten is instemming van de leden vereist:

goedkeuring van de begroting;

incidentele uitgaven groter dan 500 euro;

structurele uitgaven over de periode van één jaar ter grootte van 5% van de jaarbegroting.

In afwijking van het eerste lid is een tweederdemeerderheid vereist voor:

incidentele uitgaven groter dan 1000 euro;

structurele uitgaven over de periode van één jaar ter grootte van 10% van de jaarbegroting;

de verwijdering van een raadslid (artikel 6, lid 4, sub a).

Voorstellen kunnen niet eerder in stemming worden gebracht dan nadat een periode van zes weken is verstreken vanaf het moment dat het voorstel aan alle stemgerechtigden is bekendgemaakt.

Artikel 17 Wijziging huishoudelijk reglement

In afwijking van artikel 16, lid 1 is een tweederdemeerderheid vereist voor besluiten tot wijziging van dit reglement.

In afwijking van artikel 16, lid 4 kan een voorstel tot wijziging van dit reglement niet eerder in stemming worden gebracht dan nadat een periode van twaalf weken is verstreken vanaf het moment dat het voorstel aan alle stemgerechtigden is bekendgemaakt.

DIVERSEN

Artikel 18 Activiteiten

Alle leiding van activiteiten binnen de gemeente functioneert onder de verantwoordelijkheid van de raad. Ten aanzien van alle activiteiten is de raad bevoegd nadere regels te stellen.

Artikel 19 Kascommissie (financiële controle)

De kascommissie heeft tot taak de boeken van de gemeente te controleren en brengt jaarlijks verslag uit van haar bevindingen aan de ledenvergadering.

De kascommissie bestaat uit minimaal twee leden die minstens één jaar lid zijn. Leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van de raad, noch familie zijn van de penningmeester. De leden van deze commissie worden op voorstel van de raad door de ledenvergadering benoemd.

De raad benoemt en ontslaat de leden van de kascommissie. De benoemingstermijn bedraagt twee jaar.

De raad draagt kandidaten voor de kascommissie voor en stelt de leden in staat bezwaar tegen de voorgenomen benoeming in te dienen gedurende zes weken alvorens tot benoeming over te gaan.

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 20

In afwijking van artikel 6, lid 3 van dit reglement treedt de helft van de raadsleden van de eerste op grond van dit reglement gekozen raad af wanneer twee jaren van hun ambtstermijn zijn verstreken. De raad wijst zelf tevoren de leden aan die tot deze helft behoren.

Artikel 21

Voor de toepassing van de bepalingen in de statuten omtrent de raad wordt voor de eerste op grond van dit reglement gekozen raad in de bepaling van de duur van het lidmaatschap de periode meegerekend dat zijn naam op de adressenlijst van vaste bezoekers van gemeentebijeenkomsten voorkomt.

Artikel 22

Voor de toepassing artikel 13, lid 2 wordt voor de eerste op grond van dit reglement benoemde secretaris en penningmeester in de bepaling van de duur van het lidmaatschap de periode meegerekend dat zijn naam op de adressenlijst van vaste bezoekers van gemeentebijeenkomsten voorkomt.

Artikel 23

Voor de toepassing artikel 19, lid 2 wordt voor de eerste op grond van dit reglement benoemde kascommissie in de bepaling van de duur van het lidmaatschap de periode meegerekend dat zijn naam op de adressenlijst van vaste bezoekers van gemeentebijeenkomsten voorkomt.

Versie 1