Huishoudelijk reglement

Christengemeente “De Bron” Bodegraven

Artikel 1 Definities

LEDEN

Artikel 2 Aanmelding
Artikel 3 Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Artikel 4 Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap
Artikel 5 Uitsluiting

RAAD

Artikel 6 Samenstelling en ambtstermijn
Artikel 7 Bevoegdheden
Artikel 8 Raadsvergaderingen

Raadsverkiezing

Artikel 9
Artikel 10 Kandidaatstelling
Artikel 11
Artikel 12 Verkiezing

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 14 Ledenvergaderingen
Artikel 15 Stemmingen
Artikel 16 Besluitvorming
Artikel 17 Wijziging huishoudelijk reglement

DIVERSEN

Artikel 18 Activiteiten

Alle leiding van activiteiten binnen de gemeente functioneert onder de verantwoordelijkheid van de raad. Ten aanzien van alle activiteiten is de raad bevoegd nadere regels te stellen.

Artikel 19 Kascommissie (financiële controle)

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 20

In afwijking van artikel 6, lid 3 van dit reglement treedt de helft van de raadsleden van de eerste op grond van dit reglement gekozen raad af wanneer twee jaren van hun ambtstermijn zijn verstreken. De raad wijst zelf tevoren de leden aan die tot deze helft behoren.

Artikel 21

Voor de toepassing van de bepalingen in de statuten omtrent de raad wordt voor de eerste op grond van dit reglement gekozen raad in de bepaling van de duur van het lidmaatschap de periode meegerekend dat zijn naam op de adressenlijst van vaste bezoekers van gemeentebijeenkomsten voorkomt.

Artikel 22

Voor de toepassing artikel 13, lid 2 wordt voor de eerste op grond van dit reglement benoemde secretaris en penningmeester in de bepaling van de duur van het lidmaatschap de periode meegerekend dat zijn naam op de adressenlijst van vaste bezoekers van gemeentebijeenkomsten voorkomt.

Artikel 23

Voor de toepassing artikel 19, lid 2 wordt voor de eerste op grond van dit reglement benoemde kascommissie in de bepaling van de duur van het lidmaatschap de periode meegerekend dat zijn naam op de adressenlijst van vaste bezoekers van gemeentebijeenkomsten voorkomt.