Huishoudelijk reglement

Christengemeente “De Bron” Bodegraven

Artikel 1 Definities

LEDEN

Artikel 2 Aanmelding

Artikel 3 Opzegging

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat.

Artikel 4 Rechten en plichten verbonden aan het lidmaatschap

Artikel 5 Uitsluiting

RAAD

Artikel 6 Samenstelling en ambtstermijn

Artikel 7 Bevoegdheden

Artikel 8 Raadsvergaderingen

Raadsverkiezing

Artikel 9

Artikel 10 Kandidaatstelling

Artikel 11

Artikel 12 Verkiezing

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13

VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

Artikel 14 Ledenvergaderingen

Artikel 15 Stemmingen

Artikel 16 Besluitvorming

Artikel 17 Wijziging huishoudelijk reglement

DIVERSEN

Artikel 18 Activiteiten

Alle leiding van activiteiten binnen de gemeente functioneert onder de verantwoordelijkheid van de raad. Ten aanzien van alle activiteiten is de raad bevoegd nadere regels te stellen.

Artikel 19 Kascommissie (financiële controle)

OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 20

[vervallen]

Artikel 21

[vervallen]

Artikel 22

[vervallen]

Artikel 23

[vervallen]