Signatuur

Onze diensten zijn erediensten. Eerbied en ontzag voor Vader, Zoon en Heilige Geest staan hierbij voorop. Rust en orde in de dienst dragen hieraan bij.

In onze erediensten geven we uiting aan onze vreugde van de verlossing die we hebben ontvangen in Christus. We stellen een gedegen Bijbelse woordverkondiging in onze samenkomsten centraal. Het Avondmaal (maaltijd des Heren) is een belangrijk onderdeel van ons gemeenteleven. Dit vieren we eerbiedig met alle aanwezige discipelen.[1]

Een aantal liederen wordt voorbereid door een muziekteam, maar er is ook een mogelijkheid om tijdens de eredienst liederen in te brengen. De liederen zingen we voornamelijk uit Opwekking en Johan de Heer. Andere liederen kunnen in overleg gezongen worden. De muzikale begeleiding dient ter ondersteuning van de samenzang van de gemeente.

Tijdens de eredienst is ruimte om een gebed uit te spreken, een lied op te geven, een getuigenis te geven, een woord van God te spreken, of om een persoonlijk gebed en zegen te vragen; dit alles tot opbouw van de gemeente. Ieder gebed behoort beaamd te kunnen worden. (Een woord, gesproken in tongen, dient dus vertaald te worden; als een uitlegger van tongentaal niet aanwezig is, moet worden gezwegen.)

Iedere discipel[1] van de Here Jezus – zowel man als vrouw – kan bepaalde taken tijdens de samenkomst vervullen. De prediking tijdens de samenkomst wordt gedaan door een broeder, evenals de bediening van het Avondmaal.

Iedere discipel[1] van de Here Jezus kan helpen bij het Avondmaal, de Doop bedienen, en de Zegen uitspreken (zoals het zegenen van baby’s, kinderen, bidden voor een zieke, e.d.). De Doop op geloof kan alleen worden bediend door discipelen die deze Doop zelf hebben ondergaan.

Een broeder van dienst houdt tijdens de samenkomsten toezicht.

Voor kinderen worden afhankelijk van de leeftijd activiteiten georganiseerd tijdens een gedeelte van de eredienst.

Na afloop van iedere dienst wordt de Zegen van God meegegeven.

Discipelschap [1]

Je bent een discipel van de Here Jezus als je uit vrije wil een bewuste keuze voor Hem gemaakt hebt en daardoor kunt zeggen: "Hij is Mijn Heer en Mijn Verlosser. Hij heeft in gehoorzaamheid aan de Vader Zichzelf gegeven en daardoor mij uit de macht van de zonde bevrijd en mij een eeuwig leven met Hem geschonken. Hij is mijn leraar, mijn leidsman ten leven, op Wie ik mijn vertrouwen stel."

Wij geloven dat dit discipelschap voor ieder mens mogelijk is en voor je behoud noodzakelijk, zoals het Woord zegt: tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien (Joh. 3:3).