Statuten

van het Kerkgenootschap “Christengemeente Bodegraven”

Artikel 1 NAAM EN ZETEL

Artikel 2 GRONDSLAG

De gemeente aanvaardt als haar grondslag de Bijbel als het enig geïnspireerde, gezaghebbende Woord van God. In de bijlage van deze Statuten is deze grondslag verwoord in de geloofsbelijdenis van de Christengemeente Bodegraven. Deze grondslag kan niet gewijzigd worden.

Artikel 3 DOELSTELLINGEN

Artikel 4 LEDEN

Artikel 5 SCHORSING

Artikel 6 DE RAAD

Artikel 7 DE LEDENVERGADERING

Artikel 8 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Al hetgeen betrekking heeft op het functioneren van de gemeente kan nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.

Artikel 9 STATUTENWIJZIGING

Artikel 10 ONTBINDING